Yhteisöjen tulolähdejako poistuu 2020 – osakeyhtiöiden verotus yksinkertaistuu

Tähän asti yrityksen liiketoiminnan verotuksessa on noudatettu elinkeinoverolakia, mutta jos
yrityksellä on ollut muita kuin varsinaisia elinkeinotuloja, esimerkiksi vuokratuloja, niitä on
verotettu tuloverolain mukaan. 1.1.2020 astuu voimaan laki, jonka mukaan tulolähdejako
poistuu.

Käytännössä jaon poistaminen tarkoittaa sitä, että laissa määriteltyjen yhteisöjen tulo
lasketaan pääsääntöisesti elinkeinotulon verottamisesta annetun lain mukaan, riippumatta
yhteisön harjoittaman toiminnan luonteesta.

Tuloverolain mukaan verotettava yhteisön muun toiminnan, eli henkilökohtainen tulolähde
poistuu. Tilalle tulee yhteisöjen elinkeinotulolähteeseen lisätty uusi omaisuuslaji, muu
omaisuus. Tulolähdejaon poistaminen ei vaikuta elinkeinotoiminnan käsitteen sisältöön.

Yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseen liittyvien lakien voimaantuloajankohta on muuttunut
alunperin ilmoitetusta. Yhteisöjen tulolähdejaon poistamiseen liittyvät lait tulevat voimaan
1.1.2020
aikaisemmin hyväksytyn ajankohdan 1.7.2019 sijaan ja niitä sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa.

Keitä muutos koskee?

Lakimuutos koskee yhteisöistä muun muassa osakeyhtiöitä ja osuuskuntia. Tulolähdejaon
poistamisen ulkopuolelle jäävät yhteisöistä muun muassa yleishyödylliset yhteisöt,
julkisyhteisöt, asunto-osakeyhtiöt, ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt. Uudet säännökset
eivät koske luonnollisten henkilöiden, liikkeen- ja ammatinharjoittajien (toiminimien),
avoimien yhtiöiden, kommandiittiyhtiöiden eikä yhteisetuuksien verotusta.

Kerromme asiakkaillemme mielellämme lisää muuttuvasta verotuksesta sekä
tapauskohtaisesti siitä, mitä se yrityksellenne käytännössä merkitsee.

Lisätietoja tulolähdejaon poistumisesta verohallinnon sivustolta